Tegn og signaler hos utsatte barn

Barn kan vise at de har det vondt og vanskelig på ulike måter. Tegnene kan variere fra barn til barn.

Det er viktig å presisere at disse tegnene og signalene også kan være uttrykk for noe annet enn seksuelle overgrep. Flere av signalene kan ha naturlige forklaringer. Det er derfor viktig å utforske dem mer og undre seg.

Barn kan vise at de har det vondt og vanskelig på ulike måter. Illustrasjonsbilde.

Vi har kategorisert signalene her som en pekepinn, signalene kan sees på tvers av aldersgruppene.

Fellestrekk for flere aldersgrupper

 • Tilbaketrukket og isolerer seg (fra utadvendt til innadvendt)
 • Utagerende atferd (slår, kaster ting) og hyperaktivitet
 • Blir fortere engstelig, skvetten og redd
 • Trist, gråter fortere og mer sårbar enn vanlig
 • Mer seksualisert språk og væremåte
 • Ukritisk til mennesker, også ukjente
 • Kroppslige plager, som vondt i hodet, magen, underlivet, ryggen, generelt i kroppen
 • Vanskelig å forholde seg til andre og forstå sosiale koder
 • Konsentrasjonsvansker
 • Dårlig hygiene eller overrenslighet (som vegring ved tannpuss)
 • Problemer med å gå på toalettet
 • Problemer med visse typer mat (gjelder spesielt ved misbruk oralt)
 • Overfølsomhet for berøringer
 • Selvskading og selvmordstanker
 • Dissosiering, frakobler seg virkeligheten
 • Søvnproblemer og mareritt
 • Spiseforstyrrelser
 • Vegrer seg for å dra hjem/til bestemte personer
Illustrasjonsbilde.

Barnehagebarn

 • Endrer atferd
 • Går tilbake til tidligere utviklingsstadier (sutter på tommel, babyspråk)
 • Ubehag og redsel ved bleieskift og stell/tannpuss
 • Vansker med å gå på do
 • Uttrykker at det er noe de ikke vil/tør/kan snakke om
 • Forteller på andre måter enn ved ord, som ved rollespill, i lek eller tegning
 • Generelt engstelig, sinte, panikkanfall, gråter mer
 • Viser seksuelle handlinger/bevegelser/språk i lek med andre barn
 • Forteller med ord at de er utsatt for overgrep
 • Fysiske smerter i mage, hode og underliv og sårhet, blødning og infeksjon i underliv

Skolebarn

 • Konsentrasjonsproblemer
 • Lærevansker fra liten til stor grad
 • Skolevegring
 • Isolerer seg fra andre barn
 • Klassens ener, stiller høye krav til seg selv
 • Skam og skyldfølelse. Tanker at de fortjener det der har opplevd
 • Lav verdifølelse
 • Innadvendt, apatisk
 • Hører stemmer, får en fantasivenn
 • Usikker på egen kjønnsrolle

Ungdom

 • Debuterer tidlig seksuelt
 • Utfordrende klesstil
 • Rusmisbruk – for å dempe smerten eller flykte fra virkeligheten
 • Prostitusjon
 • Skolevansker
 • Tvangshandlinger og -lidelser, angst og/eller depresjon
 • Kriminelle handlinger
 • Misbruker jevnaldrende eller yngre

Møt følelsen bak atferden!

Det er viktig at vi sjekker ut hva som ligger bak barns følelsesuttrykk og reaksjoner, isteden for kun å irettesette dem. Barn og unges atferd kan tolkes som smerteuttrykk. Vi må forsøke å møte følelsen bak atferden, selv om det kan være vanskelig, spesielt i møte med et sint og utagerende barn.

Betyr ikke nødvendigvis overgrep

Husk at disse signalene ikke nødvendigvis betyr at barnet eller ungdommen er utsatt for seksuelle overgrep. Det er viktig å se reaksjoner og tegn i sammenheng og gi nødvendig hjelp tilpasset den enkelte. Noen barn kan også være utsatt uten å vise noen konkrete signaler, så dette er mer et hjelpemiddel enn en sjekkliste.