Ideologi og verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag bygger på et humanistisk menneskesyn med fokus på indre emosjonelle forhold.

Illustrasjonsbilde.

Våre kjerneverdier er forståelse, trygghet og selvrespekt

Forståelse

Vi jobber etter en helhetlig forståelse av den enkeltes behov for trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering. Grunntanken er at hvert menneske oppfatter, forstår og tolker sin egen situasjon, og at dette avgjør handlingene man gjør.

Trygghet og selvrespekt

Vi skal hjelpe den enkelte til å øke egen trygghets- følelse og selvrespekt slik at vedkommende kan føle seg friere og i større grad kunne makte å realisere egne evner, anlegg og interesser.

Vår ideologi

SMISO Vestfold er en privat stiftelse som jobber etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Flere av incestsenterets ansatte har selv vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, eller er selv pårørende til utsatte barn. Huset vårt er et fristed, mest mulig likt et hjem, hvor utsatte kan komme på besøk når de har behov for det.

Hos oss skal man kunne:

  • Være trygg, møte forståelse og varme.
  • Slippe å spille roller for å føle seg akseptert.
  • Tørre å finne frem til indre følelser og slippe dem løs.
  • Tørre å finne ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og selvrespekt.
  • Møte likesinnede, dele felles erfaringer samt hjelpe og støtte hverandre mot et bedre liv.
  • Bygge opp styrke og håp for fremtiden – på egne premisser.
  • Finne frem til hvilke overlevelses- strategier som ble brukt under overgrepstiden – strategier som kan ha ført til senskader og som kan hemme nåtidens hverdagsliv.
  • Lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep, og dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.