Forebyggende undervisning

Vi gjennomfører forebyggende undervisning for barn, foresatte og ansatte i barnehagene og barneskolene i Vestfold.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold (tidl. Incestsenteret i Vestfold) har drevet med kurs, undervisning og forebyggende arbeid i mange år. I 2012 ble vi ferdige med et nytt forebyggende og avdekkende undervisningsopplegg for barn i barneskolealder, og vi har siden den gang gjennomført denne undervisningen i barneskolene i Vestfold.

Vi gjennomfører forebyggende undervisning i barnehagene og barneskolene i Vestfold. Illustrasjonsbilde.

Fra 2016 er undervisningsopplegget utvidet til også å inkludere barnehagebarn. Undervisningen gis i tre deler. Første del gis når barna går siste året i barnehagen, andre del når de går i 2. klasse på skolen og den siste delen gis når barna går i 5. klasse. Undervisningen er pedagogisk tilpasset barnas alder og utvikling.

Egne kurs for foresatte og ansatte

Vi gjennomfører eget kurs for foresatte og eget kurs for de ansatte i forkant av undervisningen. Her deler vi ut en veileder som inneholder en detaljert beskrivelse av hele undervisningsopplegget, innsikt i temaene undervisningen er basert på, samt annen relevant informasjon.

Boka vår, «Mats og den vonde hemmeligheten», er en del av undervisningsopplegget for barna.

Det overordnede målet med undervisningsopplegget er en holdningsendring i Vestfold. Ingen barn skal oppleve å bli utsatt for incest, seksuelle overgrep eller andre typer familievold.

Målene med undervisningsopplegget

  • Vi ønsker å avdekke pågående incest, seksuelle overgrep og andre typer familievold i tidlig alder, samt å hjelpe eventuelle utsatte barn til å søke hjelp. Dersom barna får tidlig hjelp er det stor sannsynlighet for at antallet senskader blir betraktelig redusert. Tidlig avdekking kan forhindre alvorlige senskader som angst, depresjon, skyldfølelse, skamfølelse, lavt selvbilde, rusproblemer, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, selvskading, søvnproblemer, mareritt, samlivsproblemer og prostitusjon.
  • Vi ønsker å bevisstgjøre og styrke barna mot incest, seksuelle overgrep og andre typer familievold. Bevisstgjorte barn tør oftere å si nei. De har også lettere for å tørre å fortelle om pågående overgrep til andre.
  • Vi ønsker å forebygge at potensielle fremtidige overgripere begår overgrepshandlinger ved å synliggjøre hvordan det oppleves å være utsatt for denne typen overgrep. Ved å starte med holdningsskapende arbeid i tidlig alder ønsker vi å redusere antallet fremtidige overgripere. Omlag 33% av overgriperne er under 18 år når de begår sitt første overgrep.
  • Vi ønsker å øke kunnskapen og den faglige kompetansen rundt avdekking og håndtering av incest, seksuelle overgrep og andre typer familievold hos foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen og på barneskolene.
Vi gjennomfører forebyggende undervisning i barnehagene og barneskolene i Vestfold. Illustrasjonsbilde.

Ressursbruk

Undervisningsopplegget er et samarbeid mellom SMISO Vestfold (tidl. Incestsenteret i Vestfold), helsesøstertjenesten, barnehagene og barneskolene i alle kommunene i Vestfold.

RVTS Sør kvalitetssikret undervisningsopplegget for barneskolene i 2013. I tillegg har Tønsberg kommune gjennomført egen evaluering av opplegget.

Det forebyggende teamet ved SMISO Vestfold består av 5 ansatte – fordelt på 3,3 stillingshjemler.

Det er satt av et årlig budsjett på 1,7 millioner kroner. Dette er beregnet på lønns- og personalkostnader, samt diverse skolemateriell barna får utdelt.