Vår faglige og metodiske tilnærming

SMISO Vestfold er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Vi gir råd, veiledning og bistand til incestutsatte og seksuelt misbrukte barn, unge og voksne samt deres pårørende.

Illustrasjonsbilde.

Hjelp til selvhjelp

Vi jobber med hjelp til selvhjelp som ideologi. Vi mener at alle mennesker har livsressurser, er født til å tenke selvstendige tanker og til å utføre selvstendige handlinger. Det betyr at vi kan endre våre tanker og handlingsmønstre, da vi har en medfødt forandringskraft. Det er akkurat dette selvhjelp handler om; egenkraftmobilisering – internasjonalt kjent som «empowerment».

Med utgangspunkt i denne ideologien møter vi brukerne våre med en holdning om at de, uansett hvilken livssituasjon de befinner seg i, kan ta i bruk egne krefter i samspill med andre mennesker. Mange av brukerne våre kommer til oss med mange og til dels store problemer som de har slitt med i mange år. Flere har gitt opp håpet om en bedre livssituasjon.

I de første samtalene med nye brukere ser vi det som viktig at den enkelte får god tid til å snakke fritt om sin egen livssituasjon, og til å bli kjent med egne problemer og smerte. I disse samtalene er det viktig at vi lytter til hva de faktisk setter ord på, og at vi klarer å stå i den smerten og maktesløsheten de formidler. Vi er tydelige på at den enkelte selv er eksperten på sitt liv og selv vet best hva som er riktig hjelp for å komme videre. Selvhjelp handler om bevisstgjøring.

Selvhjelp er viktig. Derfor er huset vårt er bygget for å være et fristed – mest mulig likt et hjem – hvor utsatte kan komme på besøk når de har behov for det.

Hos oss skal man kunne

  • Være trygg, møte forståelse og varme.
  • Slippe å spille roller for å føle seg akseptert.
  • Tørre å finne frem til indre følelser og slippe dem løs.
  • Tørre å finne ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og selvrespekt.
  • Møte likesinnede, dele felles erfaringer samt hjelpe og støtte hverandre mot et bedre liv.
  • Bygge opp styrke og håp for fremtiden – på egne premisser.
  • Finne frem til hvilke overlevelses- strategier som ble brukt under overgrepstiden – strategier som kan ha ført til senskader og som kan hemme nåtidens hverdagsliv.
  • Lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep, og dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.
Illustrasjonsbilde.

Kognitiv metode

På veien videre må brukeren erkjenne sin maktesløshet og ta inn over seg hvor vanskelig han/hun har det for så å bruke egen smerte til å bygge opp sin egen fremtid.

Brukeren må bli bevisst på hvilke tanker og handlings- mønstre han/hun trenger å endre. Brukeren står nå fremfor et svært krevende arbeid. Av den grunn tilbyr SMISO Vestfold et kurs som bygger på kognitiv metode.

Den enkelte bruker får tilbud om individuelle kurs eller gruppekurs. Rammene og tidsperspektivet er like for de individuelle kursene og for gruppekursene.

Tidsperspektivet for kursene er som følger

  • Først 1 gang per uke i 15 uker (2,5 timer hver gang).
  • Deretter 1 gang per måned i 12 måneder (2,5 timer hver gang).

Erfaring viser at kursene som foregår i grupper er de mest effektive. Mye av årsaken til det er at likemanns- arbeid blant brukere som opplever å være i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, kan gi en gjensidig forståelse og skape et verdifullt samhold brukerne imellom. De kan dele erfaringer, være en støtte for og lære av hverandre.

Ved å jobbe med endringsarbeid i en selvhjelpsgruppe blir kunnskapen gruppen opparbeider seg rundt problemløsning brukt som en rettesnor for videre erfaringsdeling – frem mot målet eller endringen den enkelte ønsker seg i livet sitt. Den enkelte persons selvhjelpsprosess foregår alltid i en relasjonell kontekst, enten det er i et kollegialt felleskap, i et nærmiljø, i en familie eller i en selvhjelpsgruppe ved et incestsenter.

Kognitiv metode retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Dette gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Illustrasjonsbilde.

Oppmerksomheten rettes mot hva du tenker om deg selv og dine problemer – en øvelse der brukeren videreutvikler evnen til å utforske egne tanker og setter spørsmålstegn ved fastlåste tankemønstre. Kognitiv metode er dessuten en form for selvhjelps- modell hvor brukeren, via den ansatte eller gruppa, lærer å bli sin egen terapeut. Det er samarbeidet mellom den utsatte og den ansatte eller gruppa som utgjør kurset. Det er viktig at den ansatte eller gruppa er ekte, empatisk, ubetinget aksepterende, tålmodig og kan vise nærhet og varme.

Det er brukeren som er eksperten på sitt eget liv. Derfor er det viktig at den ansatte eller gruppa prøver å forstå brukerens perspektiv, klarer å sette seg inn i brukerens følelser og deretter klarer å formidle sin forståelse tilbake til brukeren. Den ansatte eller gruppa skal fremstå som en ledsager – ikke en ekspert.

Den kognitive diamant

Den kognitive diamant er grunnmodellen i kognitiv metode. Modellen illustrerer sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppsreaksjoner, handlinger og sentrale opprettholdende faktorer.

Et viktig poeng er at man kan se på forholdet mellom tanker, følelser og handlinger som en sirkulær prosess hvor det foregår en stadig vekselvirkning. De ulike sidene av diamanten påvirker hverandre. Eksempelvis kan hjertebank og pusteproblemer føre til en økt følelse av panikk og tanker om å miste kontrollen.

I kognitiv metode går man ut ifra at «tankefeil», såkalt dysfunksjonell tenkning, kan disponere for og vedlike- holde følelsesmessige problemer. Miljøet og andre personer i brukerens omgivelser har også stor betydning i forhold til problemene den enkelte bruker har. For å illustrere dette kan den ansatte sette en ring rundt diamanten. Her kan brukeren sette opp stikkord for tanker, følelser, kroppsreaksjoner, handlinger og for omgivelsene.

Hvordan vi jobber med barn

Les om vår faglige og metodiske tilnærming overfor barn