Brukergrupper

Hovedtanken bak gruppetilbudene våre er hjelp til selvhjelp. Gruppene endrer seg fra år til år.

Hovedtanken bak gruppetilbudene våre er hjelp til selvhjelp. Gruppene endrer seg fra år til år. Illustrasjonsbilde.

Mestringsgruppe

SMISO Vestfold (tidl. Incestsenteret i Vestfold) startet opp med mestringsgrupper i 2014. Fra og med 2014 til og med 2019 har vi gjennomført til sammen 4 mestringsgrupper. Hver gruppe har bestått av mellom 6 og 8 deltakere over 18 år.

I 2019 endret vi, i samråd med Brøset kompetansesenter, manualen for mestringsgruppa til å passe for Incestsenteret i Vestfolds målgruppe og problemene disse sliter med.

Mestringsgruppe er et kurs hvor den enkelte gruppedeltaker, gjennom gruppeprosessen, blir utdannet til å bli sin egen terapeut. Det er en form for «hjelp til selvhjelp» hvor den enkelte lærer å bli kjent med egne negative tanker og «triggere» for så å endre disse tankene ved hjelp av ulike øvelser og hjelpeverktøy. I tillegg får de undervisning i ulike problemer/ senskader etter seksuelle overgrep, samt faglig og metodisk tilnærming i arbeid med denne gruppa.

I oktober 2019 startet vi opp med den femte mestringsgruppa. Denne gruppa fortsetter i 2020 og består av åtte kvinnelige deltakere over 18 år.

Denne gruppa gjennomfører først kurs i form av gruppemøter én gang per uke i 18 uker. Deretter går gruppa over til å møtes én gang per måned i 12 måneder for oppfølging av hjelpeverktøyene de lærer seg på kurset. Siste del av kurset lager deltakerne hver sin «konkylie». Hvert møte har en varighet på 2,5 timer.

Faglig og metodisk tilnærming i arbeid med denne gruppa kan leses mer om på denne siden.

Beskrivelse av kurset

Hver deltaker får sin egen arbeidsbok som følger dem gjennom hele kurset. Arbeidsboken inneholder følgende tema:

 • Livslinje (formøte)
 • Kartlegging av grunnleggende leveregler (formøte)
 • Kontrakt
 • Problemer og senskader etter seksuelle overgrep
 • Kognitiv metode
 • Grunnantakelser
 • Leveregler
 • Automatiske tanker
 • Kompensatoriske strategier
 • Feiltolkninger og tankefeil
 • Den kognitive diamant
 • Becks depresjonsmodell: «Den kognitive modell for depresjon»
 • Mestringssirkel – «Time-out»
 • «Den 3-delte hjernen»
 • Toleransevinduet
 • ABC-modellen
 • Ulike øvelser og hjemmeoppgaver
 • Gruppemøter
 • Mestringssirkel
 • Gull-kort
 • 5-kolonneskjema
 • Sjalusi – bare et onde?
 • Seksuell utroskap
 • Lav selvfølelse
 • Utarbeidelse av «Konkylie»

Konkrete verktøy

Mestringssirkelen (illustrasjonen over) og 5-kolonnemodellen (Situasjon – Tanker – Følelser – Atferd – Revurdering) tas i bruk for å analysere handlinger etter tanker og følelser, og for å prøve å finne et mønster. Mestringssirkelen bruker vi for å finne ut hva som skjer når et problem oppstår. Vi ser på hva de tenker og føler i situasjonen som utløser problemet. Dette er et svært nyttige og konkrete verktøy for å handle annerledes.

Mestringssirkelen skal hjelpe gruppedeltakerne til å stoppe problemet som bygger seg opp. Først ser vi på hva som utløser problemet. Neste steg er å gjenkjenne følelsene og symptomene. Det kan være følelser som angst, hjelpeløshet, avvisning, selvskading, spiseproblemer, problemer med nærhet, seksualitet og verdiløshet samt kroppslige symptomer som varme, hjertebank, pusteproblemer og skjelving.

Vi tar utgangspunkt i konkrete situasjoner. Hver enkelt deltaker har noe å fortelle, og vi finner alltid en situasjon vi ser på i fellesskap. Vi prøver å trekke ut følelser, tanker og sårbarhet som kan ha utløst problemet. Hver enkelt får råd og forslag fra de andre i gruppa til alternative måter å håndtere de vanskelige følelsene.

Kroppssymptomer som ender i angst og redsel, gir ofte negativ selvfølelse etterpå. Målet er å få kontroll over følelsene og bryte det negative mønsteret.

Målet er også at deltakerne skal lære å stoppe når de gjenkjenner varselsignalene. Det vil gi dem en mestringsfølelse om de klarer å hindre uhensiktsmessig atferd.

Gruppas styrke er at de møter flere med liknende problemer. Dette innebærer en viktig støtte; en blir ikke så alene om det en sliter med.

Gruppedeltakerne er de beste hjelperne for hverandre. De er modige, og de er bedre enn oss til å gjenkjenne det som utløser problemer hos hverandre. Det gir en god erfaringsoverføring. At de ser splinten i den andres øye hjelper dem i neste omgang til å se den hos seg selv.

Tilbudet er gratis.